Polityka środowiskowa

Dbamy o wysoką jakość produkowanych wyrobów i realizowanych usług, przy jednoczesnym respektowaniu wymagań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Główne nasze działania skierowane są na badanie i analizowanie wpływu lakierni i stanowiska zabezpieczania podwozia wykorzystywanego przy produkcji i usługach.

 
„Zarządzanie środowiskiem i zidentyfikowanymi aspektami są priorytetami i kluczowymi czynnikami zrównoważonego rozwoju firmy”.

Z zakresu środowiska naturalnego deklarujemy:

 • Określenie negatywnych oddziaływań firmy na środowisko naturalne i dążenie do ich minimalizacji,
 • Spełnienie wszystkich obowiązujących nas przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • Stosowanie wszystkich zabezpieczeń mogących zapobiec nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska naturalnego;
 • Obniżać zużycie czynników energetycznych;
 • Ograniczać emisje zanieczyszczeń do atmosfery;
 • Działać na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego.

Nasze poczucie odpowiedzialności za naturalne otoczenie powoduje, że będziemy:

 • stale kształcić, szkolić i motywować naszych pracowników, aby wywiązywali się ze swoich zadań i działań, w sposób świadomy i odpowiedzialny za środowisko,
 • rozbudzać i rozwijać świadomość proekologiczną w całej firmie,
 • udostępniać wszystkim zainteresowanym stronom informacje o działaniach na rzecz środowiska,
 • prowadzić otwarty dialog z pracownikami i społeczeństwem o dręczących ich obawach co do potencjalnych zagrożeń związanych z naszą działalnością.
 • prowadzić ciągłe monitorowanie zewnętrznych wymagań środowiskowych oraz trendów jakościowych.

Gwarancją realizacji tak sformułowanej polityki środowiskowej jest wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm PN EN ISO 9001:2001 oraz PN EN ISO 14001:2005. Zarząd i wszyscy pracownicy KAPENA S.A razem zobowiązują się do przestrzegania niniejszej polityki i osobistego zaangażowania się w jej realizację.